(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Phòng Phân tích kiểm nghiệm vi sinh, Viện IRDOP, với năng lực và uy tín đảm bảo, đã được Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, thẩm định đánh giá đủ điều kiện là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Quyết định số 68/QĐ-ATTP ngày 13/02/2018 Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.