(024) 3553 5355
Điện thoại
irdop.quantri@gmail.com
Email to irdop.quantri@gmail.com

Đăng nhập - Tài khoản

Phòng Phân tích – Kiểm nghiệm, Viện IRDOP, với năng lực và uy tín đảm bảo, đã được Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, thẩm định đánh giá đủ điều kiện là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Quyết định số 68/QĐ-ATTP ngày 13/02/2018 Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Bảo lưu mọi quyền. Quy định bảo mật. Điều khoản sử dụng